1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz wzajemnych relacji pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, M40-partners” (zwanym dalej „Użytkownikiem”) a Przemysław Marciniak M40 (zwanym dalej ”Operatorem”)
1.2. Przemysław Marciniak M40 zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
1.3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie M40-partners, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi JavaScript a także cookies.
1.4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu M40-partners w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. DEFINICJE

2.1. M40-partners – prowadzona i utrzymywana przez Przemysław Marciniak M40- zwanym Operatorem w języku polskim platforma on-line w domenie www.m40-partners.pl/panel, o charakterze zamkniętym (patrz punkt 2.4. in fine), w ramach której Użytkownicy wskazują na potencjalnych klientów dla usług świadczonych przez M40-partners, a w przypadku zaistnienia przesłanek z pkt 7.1 –7.11. Regulaminu, otrzymają określone wynagrodzenie.
2.2. Operator- Przemysław Marciniak M40- podmiot specjalizujący się w pozycjonowaniu stron internetowych. Firma z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 519E/12 62-064 Plewiska, NIP: 783-160-52-06, Regon: 300625819
2.3. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Operatora konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu M40-partners, umożliwiające między innymi polecenie klientów oraz weryfikację płatności.
2.4. Użytkownik – Podmiot zarejestrowany w serwisie M40-partners, który poleca lub polecił przez Serwis M40-partners klientów Operatorowi celem zawarcia przez nią umowy oświadczenie usług, oraz który jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o której mowa w 331 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Dz.U. 1964 nr 16 poz.93.) prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT.
2.5.1. Usługa – usługa polegająca na wskazaniu właścicielowi Serwisu M40-partners – Operatorowi potencjalnych klientów na oferowane przez nią usługi oraz na podstawie której zostanie zawarta umowa pomiędzy Operatorem a poleconym Klientem.
2.6. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie M40-partners zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, na podstawie i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.
2.7. Klient – podmiot trzeci, którego dane kontaktowe zostały wskazane przez Użytkownika poprzez Serwis M40-partners i z którym w konsekwencji Operator zawarł umowę o świadczenie usług.
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin.

3. REJESTRACJA

3.1. Użytkownicy mają możliwość dokonania rejestracji w Serwisie M40-partners za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w nim z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.
3.2. Rejestracja w Serwisie M40-partners następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak: Dane Użytkownika, stronę internetową oraz adres e-mail. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich niezbędnych pól w zakładce rejestracji celem objęcia go postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie M40-partners danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu w przyszłości.
3.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób i podmiotów. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem ze skutkiem natychmiastowym poprzez jego wyrejestrowanie oraz rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
3.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu procesu przez Operatora, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres email potwierdzenie rejestracji oraz dane do logowania.
3.5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatoremo świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą skutecznej rejestracji, w tym akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.
3.6. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie M40-partners dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na wskazywanie potencjalnych klientów.

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU M40-PARTNERS

4.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu M40-partners ma charakter nieodpłatny.
4.2. W ramach Serwisu M40-partners umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
a) wskazywanie Operatorowi potencjalnych Klientów na świadczone przez nią usługi, w tym podawanie danych kontaktowych jak i innych użytecznych danych w celu skutecznego nawiązania współpracy z Klientem,
b) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie M40-partners, w tym gromadzenie danych, jak również dostęp do historii oraz rozliczeń wynikających z realizacji przez Operatora umów z poleconymi przez Użytkownika Klientami,
c) kontakt z administratorem Serwisu M40-partners we wszelkich sprawach związanych z jego prowadzeniem.
4.3. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie M40-partners. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie informacji pochodzących z bazy danych M40-partners
4.4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie M40-partners wyraża zgodę na przesyłanie na wskazane przez niego adresy kontaktowe informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1 Użytkownik będzie podejmował wszelkie działania mogące spowodować zwiększenie sprzedaży usług oraz pozyskania nowych kontrahentów przez Operatora. Użytkownik w tym zakresie będzie w szczególności upoważniony
do:
a) prowadzenia działań reklamowych oraz promocyjnych w odniesieniu do usług znajdujących się w aktualnej ofercie
Operatora, zgodnie z ewentualnymi wytycznymi Operatora,
b) informowania Operatora o sugestiach kontrahentów dotyczących jakości, ceny oraz warunków świadczenia usług,
c) przekazywania wszelkich informacji mających znaczenie dla Operatora oraz przestrzegania jej wskazówek,
d) podejmowania w zakresie prowadzonych spraw czynności potrzebnych do ochrony praw Operatora
5.2. Użytkownik będzie przekazywał informacje, o których mowa poniżej, za pośrednictwem Serwisu M40-partners dostępnego pod adresem internetowym www.m40-partners.pl lub po uzyskaniu zgody Operatora pocztą elektroniczną na adres kontak@m40-partners.pl
5.3 Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania wskazanego poniżej minimum informacji dotyczących osoby reprezentującej podmiot zainteresowany usługami Operatora, w zakresie:
a) imię i nazwisko
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) adres strony internetowej.
5.4 Zgłoszenie podmiotu przez Użytkownika uznaje się za ważne o ile zawiera literalnie wszystkie informacje określone w pkt 5.3., i o ile w zakładce dotyczącej zgłoszenia Klienta nie przewidziano innego zakresu niezbędnych danych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu.

6. ŚWIADCZENIA OPERATORA

6.1. W trakcie trwania współpracy realizowanej w ramach Serwisu M40-partners ze skutecznie zarejestrowanym Użytkownikiem, w przypadku zaistnienia wszelkich niezbędnych przesłanek, Operatora zobowiązuje się do:
a) bezpłatnego przekazywania Użytkownikowi materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących oferowanych usług,
o ile uzna to za konieczne lub przydatne;
b) informowania Użytkownika o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia oznaczonej umowy, z Klientem którego Użytkownik wskazał poprzez Serwis M40-partners;
c) wypłaty Użytkownikowi wynagrodzenia, wyłącznie na zasadach i w wysokości określonych w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
6.2. Ponadto, Operatora będzie upoważniona do podejmowania innych działań, które mogą zapewnić właściwą współpracę Stron przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności zwiększenia wolumenu sprzedawanych usług.
6.3. Umowa zawarta pomiędzy, Operatorem a poleconym przez Użytkowania Klientem, jest uznana za aktywną w danym miesiącu, jeżeli skany lub papierowe egzemplarze „Umowy na pozycjonowanie” wpłyną do Operatora do 24 dnia każdego miesiąca.

7. WYNAGRODZENIE I SYSTEM NAGRÓD

7.1 Wynagrodzenie Użytkownika będzie stanowić prowizja zależna od ilości i wartości netto wystawionych faktur przez Operatora na rzecz poleconych przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu M40-partners Klientów. Wielkość prowizji
reguluje poniższa tabela:
7.2. Prowizja jest liczona od wartości zsumowanych wszystkich faktur netto, wystawionych w miesiącu rozliczeniowym – Klientom poleconym przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.3. i 7.4 niniejszego Regulaminu.
7.3. Partner nabywa prawo do prowizji dopiero z chwilą podpisania umowy z klientem przez Operatora.
7.4. Wynagrodzenie Użytkownika jest wypłacane jednorazowo od wystawionej pierwszej faktury dla Klienta i stanowi 40 % wysokości tej faktury.
7.5. Operator będzie informował Użytkownika o należnej mu prowizji poprzez Serwis M40-partners, jak również na każde uzasadnione żądanie Użytkownika w przypadku, gdy w skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia Serwis M40-partners w tym aspekcie nie będzie funkcjonował prawidłowo, jak również w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości zawartych tam danych.
7.6 Użytkownik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz Operatora w terminie do 7 dni od dnia uzyskania z Serwisu M40-partners informacji, o których mowa w pkt. 7.3. niniejszego Regulaminu.
7.7. Prowizja określona na powyższych zasadach będzie płacona na rachunek bankowy Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7.8. Użytkownik otrzymuje punkty za każdą zdobytą prowizję oraz za każde działania dążące do pozyskania Klienta przez Operatora. Operator przyznaje punkty na koncie Użytkownika przez zatwierdzenie ich w systemie. Działania oraz system punktacji:

Czynność Liczba punktów
Rejestracja na stronie jako partner 20
Dodanie informacji o współpracy z naszą firmą na twojej stronie. 30
Za każde zarobione 100 zł 10
Polecenia nas jednej firmie (przekazanie kontaktu) 2
Zalogowanie się do Panelu Partnera (raz w tygodniu) 1
Przeczytanie artykułu w Panelu Partnera 2

7.9. Użytkownik zdobyte punkty może w każdej chwili wymienić na nagrody. Nagrody są przyznawane przez Operatora na podstawie zebranych punktów za działania o których mowa w pkt. 7.3. na koncie Użytkownika. Nagrody możliwe do zdobycia:

Samochód Wartość 45 000 zł 45 000 pkt
Wycieczka do Tajlandii Wartość 8 000 zł 8 000 pkt
Telewizor 55” Wartość 3 600 zł 3 600 pkt
Laptop Wartość 2 000 zł 2 000 pkt
Xbox Wartość 1 500 zł 1 500 pkt
Tablet Wartość 1 000 zł 1 000 pkt
Smartwatch Wartość 600 zł 600 pkt
Czytnik e-booków Wartość 400 zł 400 pkt
Słuchawki Sony bluetooth Wartość 150 zł 150 pkt
Pendrive 64 GB Wartość 50 zł 50 pkt

8. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU M40-PARTNERS

8.1. Operatora dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu M40-partners. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Operatora podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach będą udostępniane Użytkownikom na ich żądanie.
8.2. Użytkownik jest upoważniony do zgłaszania administratorowi wszelkich zastrzeżeń w przedmiocie działania serwisu.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
9.2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Operatora.
9.3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym gdy:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Opratora lub w inny sposób istotnie szkodzą marce Operatora na rynku, w tym narażają ją w jakikolwiek sposób na szkodę.
9.4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Operatora uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Operatora poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu M40-partners, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie M40-partners oraz logujących się w nim z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
10.2 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie M40-partners oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 10.3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punkcie 9.1. Regulaminu.
10.4 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.5 Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
10.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa powyżej pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
10.7 Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla miasta Poznania.
10.8 Wszelkie oświadczenia składane pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem winny być w pierwszej kolejności kierowane na adres Operatora i z adresu Użytkownika podanego w tracie rejestracji w Serwisie M40-partners.
10.9 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2016 r.